Borgermøde om skybrudsprojektet for Skt. Jørgens Sø

Tirsdag den 12. november inviterer vi til borgermøde om skybrudsprojektet for Skt. Jørgens Sø. Københavns Kommune vil i mødet præsentere grundlaget for den videre politiske proces.

Klimaet er under stor forandring i disse år. Prognoser fra DMI fortæller, at der kan falde op til 30% mere regn end i dag. København og Frederiksberg Kommune gennemfører i den forbindelse en omfattende skybrudssikring, hvor Skt. Jørgens Sø indtager en central rolle i forhold til at håndtere det skybrudsvand, der kommer fra Bispebjerg, Nørrebro og Frederiksberg i tilfælde af et skybrud. 

Borgermøde:

Vi inviterer tirsdag den 12. november kl. 19.30 - 21.30 til borgermøde på Hotel Scandic, Vester Søgade 6. Mødet afholdes i lokalet "Grand Ball", hvor Københavns Kommune i mødet vil præsentere grundlaget for den videre politiske proces.  

Dørene åbnes kl. 19.00 og alle er velkomne.

Kom i god tid. Der er plads til 200 i lokalet. 

De 3 scenarier

I sommeren 2018 præsenterede Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune tre scenarier for offentligheden. På baggrund af dialogen vedrørende de tre scenarier har de to kommuner sammen udarbejdet et fjerde scenarium.

1. scenarie

I scenarie 1 forlænges den skybrudstunnel, der planlægges under jorden, fra Bispeengbuen/Åboulevarden ind under den nordlige Skt. Jørgens Sø og der etableres et udløb i den sydlige Skt. Jørgens Sø.

Svineryggen (den vestlige søbred) flyttes længere ud i søen

Etablering af ny søpark bag Svineryggen. Bruges som forsinkelsesbassin ved skybrud

Vandspejlet i søen sænkes ca. 3 m. så vandet kan løbe til naturligt

Kapacitet: 63.000 m3

Vandopland Skt. Jørgens Sø: Østlige Frederiksberg og dele af Nørrebro

Vandopland Søpark: Indre dele af Frederiksberg

FORDELE

Et nyt grønt byrum med nye muligheder for ophold nær søen

En fleksibel løsning, der kan udvides med den nordlige sø, hvis klimaet ændrer sig i en vådere retning

En løsning der giver mulighed for at håndtere regnvand i hverdagen i den nye søpark

ULEMPER

En mindre sø hvor der brydes med denne grønne egenart

Det kan være en udfordring at opnå miljøtilladelserne, og det kan ende med omkostningsfulde krav

Den nye sø vil være en lavvandet sø,som vil give en anden form for natur end den nuværende dybe sø

2. scenarie

I scenarie 2 anvendes både den nordlige og sydlige Skt. Jørgens Sø, og der oprettes bedre gennemløb mellem de to søer, så det samlede areal af begge søer kan benyttes til opmagasinering.

Svineryggen (den vestlige søbred) flyttes længere ud i søen

Etablering af to søparker bag Svineryggen. Bruges som forsinkelsesbassin ved skybrud

Vandspejlet i begge søer sænkes ca. 3 m. så vandet kan løbe til naturligt

Kapacitet: 63.000 m3

Vandopland Skt. Jørgens Sø: Østlige Frederiksberg og dele af Nørrebro

Vandopland Søpark: Indre dele af Frederiksberg

FORDELE

Nye grønne byrum langs begge søer med mulighed for rekreative aktiviteter

En løsning der bevarer sammenhængen mellem de to Skt. Jørgens søer

Det er den løsning, der giver de bedste mulighed for at håndtere regn i hverdagssituationer

ULEMPER

Begge søer forstyrres, og der brydes med den aflukkede karakter som søerne har nu

Det kan være en udfordring at opnå miljøtilladelserne, og det kan ende med meget omkostningsfulde krav

Den nordlige søpark vil være vanskelig at udnytte til aktiviteter på grund af terrænet

3. scenarie

I scenarie 3 føres vandet til den nordlige og sydlige Skt. Jørgens Sø gennem pumpestationer, og der oprettes bedre gennemløb mellem de to søer, så det samlede areal af begge søer kan benyttes til opmagasinering.

Etablering af pumpestationer ved begge søer

Vandspejlet i begge søer sænkes omkring 0,5 m, så der gøres plads til vandet.

Svineryggen flyttes ikke 

Kræver ikke etablering af søparker

Kapacitet: 63.000 m3

Vandopland Skt. Jørgens Sø: Østlige Frederiksberg og dele af Nørrebro

FORDELE

Det er det mindst indgribende scenarie

Det er muligvis nemmere at opnå de nødvendige miljøtilladelser, qua at der ændres mindre i søerne

Økonomisk er dette scenarie det mest fordelagtige

ULEMPER

Projektet giver en række bindinger til opstrøms skybrudsprojekter

Projektet giver ikke nye grønne byrum

Der er en usikkerhed forbundet med en mekanisk løsning

4. scenarie

Beskrivelsen af 4. scenarie er endnu ikke færdig, men det går i korthed ud på at føre skybrudsvand fra Bispeengen, Nørrebro og Frederiksberg i rør under den sydlige del af Sankt Jørgens Sø. I hjørnet af søen, hvor Svineryggen møder Kampmannsgade, placeres et teknikhus og en skakt.

En rapport om 1. 2. og 3. scenarium kan læses her