Her er planen for del 1 af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen

Med budget 2023 blev der sat penge af til at realisere det første af en række initiativer, som er beskrevet i Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen. Læs med her og bliv klogere på den foreslåede udmøntning af planen.

Det grundlæggende greb i det første initiativ fra Byrums- og Trafikplanen er at nedlægge 600 gadeparkeringspladser ud af i alt ca. 1.000 pladser og øge antallet af cykelparkeringspladser. Samtidig etableres der 10 % flere erhvervsparkeringspladser og 10 % flere handicappladser.

Omkring 700 eksisterende cykelparkeringspladser bliver flyttet fra pladser og gader til nye placeringer for at aflaste gader og pladser med meget cykelparkering. Samtidig skal der etableres i alt 1.000 nye cykelparkeringspladser i gaderne og 80 parkeringspladser til ladcykler. I dag er antallet af cykelparkeringspladser i området omtrent 7.000.

Disse ændringer er første skridt til at virkeliggøre Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen, der skal skabe mere plads til at gå og cykle, til lokalt byliv og til grønne pauser mellem de historiske huse.

Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen tager bl.a. afsæt i anbefalingerne fra en borgersamling og var i offentlig høring fra juni til september 2022, hvorefter den blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i februar 2023.

Billede
Cykelforhold i Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen
Cykelforhold: Idéen er at skabe bedre plads til både cyklister og gående. Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder pt. på at udarbejde forslaget til hvilke p-pladser, der skal nedlægges, og hvor den nye cykelparkering og de 10 procent flere hhv. erhvervs- og handicappladser skal placeres.

Med afsæt i de politisk besluttede principper fra Byrums- og Trafikplanen består dette arbejde i at afveje en lang række hensyn: Stativerne skal placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til kapacitet og tilgængelighed, og der skal samtidig tages hensyn til større køretøjer, redningskøretøjer, affaldshåndtering samt øvrige planlagte projekter, fx affaldssorteringsstationer.

Nedlæggelse af gadeparkeringspladser

Med del 1 af implementeringen af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen nedlægges 600 parkeringspladser til almindelige personbiler. Har du bil med beboerlicens til Indre By, er der reserveret pladser i p-anlægget på Israels Plads. Ligesom det gælder i dag, vil du også kunne parkere på erhvervspladserne i gaderne uden for de tidsrum, hvor de er reserveret til erhvervskøretøjer.  

Ændrede ensretninger

Foruden de ændrede forhold for cykel- og bilparkering tillades det at cykle mod ensretningen på udvalgte gader, og Rådhusstræde ensrettes for biler fra Nybrogade til Brolæggerstræde. I Gåsegade vendes ensretningen i forhold til den nuværende.

Billede
Parkeringsforhold i Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen
Parkering i Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen. Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen

Din mulighed for at blive hørt

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer i december at sende brev ud til alle adresser i Middelalderbyen med en orientering om de forandringer af bil- og cykelparkering, der er på vej i 2024. Her vil beboere, brugere og virksomheder i Middelalderbyen få mulighed for at kommentere placering af cykel- og bilparkering i Middelalderbyen, inden politikerne skal godkende placeringerne. I den forbindelse vil der også blive lanceret en hjemmeside, hvor du kan få svar på mange af de spørgsmål, du kan sidde med.

Læs mere på hjemmesiden Biler og cykler i Middelalderbyen.

Indre By Lokaludvalg holder et borgermøde om de kommende forandringer den 30. november 2023. Her kan du også møde op og få svar.

I januar 2024 indsender lokaludvalget sit høringssvar til projektet.

Fra politisk behandling til ibrugtagning

Efter høringsperioden skal projektforslaget til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Selve arbejdet med at nedlægge parkeringspladser og etablere cykelparkering i Middelalderbyen forventes herefter at blive udført hen over sommeren 2024, hvorefter de nye forhold er klar til ibrugtagning. I Nørre Kvarter sker det dog først i 2026 efter en evaluering af effekten i de øvrige kvarterer.

Arbejdet med at nedlægge parkeringspladser og etablere cykelparkering i Middelalderbyen forventes at blive udført hen over sommeren 2024. I Nørre Kvarter (det lilla område) sker det dog først i 2026.

Videre udmøntning af Byrums- og Trafikplanen

Parkeringsprojektet er første initiativ fra Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen, som Borgerrepræsentationen har afsat penge til at realisere. Alle andre delprojekter fra planen realiseres først i takt med, at der ved budgetforhandlinger afsættes midler til dem.

I Københavns Kommunes budget for 2024 er der af sat 4,4 millioner til foranalyser for to af de i alt ni flagskibsprojekter, der også er en del af Byrums- og Trafikplanen, samt til afdækning af muligheden for anvendelse af private bilparkeringsanlæg til cykelparkering.

Flagskibsprojekterne er betegnelsen for byrumsindsatser på konkrete steder i Middelalderbyen.

Foranalyse af to flagskibsprojekter

De to finansierede foranalyser kaldes A) Nørregade, Dyrkøb og Bispetorvet og B) Skindergade, Gammeltorv og Vestergade. En foranalyse er den første del af et konkret anlægsprojekt. I foranalyserne skal det undersøges, hvad der kan ske i de pågældende områder; hvad der er fysisk muligt, og hvilke ønsker lokalområdet og andre interessenter har til det, der skal ske. Der arbejdes ofte med flere scenarier.

Foranalyserne skal også indeholde et anlægs- og driftsoverslag samt en forventet tidsplan. Der er endnu ikke afsat penge til selve anlægget af hverken disse to eller de syv andre flagskibsprojekter, der er en del af den samlede Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen. Anlægsprojektet for de to nævnte flagskibsprojekter kan derfor tidligst igangsættes 1. januar 2026, såfremt der afsættes midler ved budgetforhandlinger.

De ni flagskibsprojekter for nye byrum i Middelalderbyen tager udgangspunkt i Byrums- og Trafikplanens fire temaer; 1) egenart og kulturarv, 2) kultur- erhvervs- og hverdagsliv, 3) bynatur og 4) mobilitet.

Det blev i forbindelse med budgettet for 2024 også aftalt, at man fra politisk hold vil tage stilling til, hvordan man midlertidigt kan anvende den plads, der frigøres, når gadeparkeringspladser nedlægges, indtil flagskibsprojekterne er realiseret. Disse midlertidige byrum kan ifølge aftaleteksten løbende finansieres.