Formål og opgaver

Indre By Lokaludvalg blev oprettet i 2008 af Københavns Kommune. Der er i alt 12 lokaludvalg i Københavns Kommune, som beskæftiger sig med hver deres bydel.

Lokaludvalget skaber dialog mellem Indre Bys borgere og politikere i Københavns Borgerrepræsentation om spørgsmål, der har betydning for bydelen.

I Indre By Lokaludvalg er vi 23 medlemmer, som repræsenterer foreninger, organisationer og brugerbestyrelser, der har interesse i Indre By, samt de politiske partier i Borgerrepræsentationen.

Vi mødes til lokaludvalgsmøde en gang om måneden. Lokaludvalgsmøderne er åbne for offentligheden.

Høringer og dialog om aktuelle sager

Inden Københavns Kommune politikere træffer endelige beslutninger i sager af særlig betydning for bydelen, får Indre By Lokaludvalg mulighed for at indsende et høringssvar med lokaludvalgets holdning til sagen. Indre By Lokaludvalg offentliggør høringssager og giver bydelens borgere mulighed for at kommentere dem. Lokaludvalget arrangerer borgerdialog om de aktuelle sager i form af fx borgermøder og spørgeskemaundersøgelser. 

Vi skriver også breve til kommunens forvaltninger om sager, der har betydning for Indre By. Læs vores breve her.

Puljemidler 

Lokaludvalget har til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i Indre By og har til dette formål en pulje på ca. 2,6 mio. kr. årligt. Borgere og foreninger kan søge om støtte fra denne pulje til lokale arrangementer, events og projekter, som er tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende for borgere og brugere i lokalområdet. Se, hvordan du søger puljemidler fra Indre By Lokaludvalg.