Københavns Kommunes logo

Sven Perdrup

Politisk udpeget for Det Konservative Folkeparti

Jeg har som arkitekt talt om muligheder for en storbys udvikling, hvor det for mit vedkommende primært drejer sig om:

Byens udvikling i en rekreativ retning: Det handler ikke kun om mulighed for fritidsaktiviteter og opholdsområder med plantning af træer, men også om vedligeholdelse og renholdelse.

Debatten om disse emner går jeg meget gerne ind i.

Byens udvikling for alle – byens overlevelse som multikulturel storby: Byen skal være for alle – københavnere i alle aldre, fritidsliv, erhvervsliv, forlystelser og turister, og byen skal udvikles med respekt og muligheder for hverandre.

Byens centrum skal bevares som en homogen enhed med nedarvede værdier. Byens øvrige miljøer og bygninger – udvalgt af fagkundskaben – skal bevares for eftertiden, så man også i fremtiden opfatter København som en by i udvikling.

Myndighederne skal være opmærksomme på, hvad der gives tilladelse til, og skride ind overfor uheldigt miljø og arkitektur. Myndighederne bør bestemme miljø og arkitektur - evt. gennem lokalplaner at forlange arkitektkonkurrencer – så det ikke er en tilfældig bygherre, der udøver myndighed over byens udtryk.

Byens trafikpolitik, hvor tung og let trafik må fungere sammen: I takt med at der findes løsninger på bilparkeringens problemer, kan P-pladser nedlægges og arealer frigøres til rekreative områder med træer, lys, luft, bænke og ro.

Kollektiv trafik med letbaner og metro skal prioriteres.

Flere af de vidt forskellige transportmidler, der anvender cykelstierne, bør bringes ud på kørebanen, hvis og hvor det er muligt.