Københavns Kommunes logo

Retningslinjer

Indre By Lokaludvalg støtter tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter, arrangementer eller projekter henvendt til Indre Bys borgere og daglige brugere.

Støtte fra Indre By Lokaludvalgs pulje

Ansøgninger skal helst være fremsendt senest tre måneder før et arrangements afholdelse. Som udgangspunkt er maksimumbeløbet for en ansøgning 50.000 kr.

Lokaludvalget støtter projekter, der:

 • er offentligt tilgængelige
 • bliver offentliggjort bredt
 • hovedsageligt involverer frivillige kræfter
 • er til glæde for en bred kreds af borgere og brugere af Indre By og/eller de enkelte kvarterer i Indre By.

Lokaludvalgets støtte skal især rettes mod projekter,

 • der involverer forskellige grupper af borgere, foreninger og aktivister
 • der sætter fokus på livsmuligheder og udfoldelsesmuligheder rundt om i Indre By
 • der støtter samspillet mellem bydelens beboere og forretningslivet
 • der satser på at styrke det lokale foreningsliv
 • der kobler sig på andre arrangementer afholdt af f.eks. kommunen
 • der er taget initiativ til lokalt.

Det vil generelt styrke et projekts mulighed for at få støtte, hvis der er tale om én aktivitet, der har en vis tidsmæssig udstrækning. Ligeledes vil det tælle positivt, hvis aktiviteten afholdes i et beboelseskvarter frem for et turistområde.

Det, at der i aktiviteten indgår honorering af kunstnere, oplægsholdere og lignende, er ikke til hinder for, at der gives støtte til projektet/arrangementet.

Det er en forudsætning for støtte, at ansøgerne orienterer bredt om arrangementet og ikke kun i lukkede fora eller alene til arrangørernes medlemskreds.

Lokaludvalget forventer at få en invitation til projektets afholdelse, så et eller flere medlemmer kan danne sig et indtryk af, hvad der kom ud af støtten.

Lokaludvalget støtter som udgangspunkt ikke

 • årligt tilbagevendende, uforandrede projekter og arrangementer. I særlige tilfælde vil lokaludvalget dog støtte et givent tilbagevendende projekt eller arrangement, såfremt det opfylder flere af de ovenfor anførte kriterier.
 • kommunale institutioners arrangementer eller projekter. I særlige tilfælde støtter lokaludvalget dog kommunale institutioners arrangementer eller projekter, såfremt de ligger uden for rammerne af det, forvaltningen alligevel ville eller burde støtte, f.eks. kan Lokaludvalget støtte udvikling - men ikke drift - af aktiviteter for børn i Indre By.
 • projekter eller arrangementer hvor støtten i hovedsagen tænkes anvendt til aflønning eller honorering af ansøgeren.
 • projekter og arrangementer med en entré, der efter lokaludvalgets vurdering
  • ikke matcher beløbet, der ansøges om
  • ikke matcher projektet eller arrangementets indhold
  • gør, at projektet eller arrangementet ikke er offentligt tilgængeligt
 • projekter og arrangementer, der må påregnes at føre til betydelige oprydningsproblemer, der ikke er indregnet i projektomkostningerne
 • udvikling og drift af hjemmesider
 • bogudgivelser
 • projekter og arrangementer, der er gennemført, når lokaludvalget skal tage stilling til ansøgningen
 • der foregår udenfor Indre By Lokaludvalgs område.

Projekter, der ikke får støtte, kan ansøge om, at lokaludvalget omtaler arrangementet i lokaludvalgets annoncer i lokale medier og på hjemmesiden.

Fokusområder

Udover disse mere generelle retningslinjer, har Indre By Lokaludvalg besluttet at fokusere på følgende områder:

 • Byudvikling og udviklingsprojekter
  Lokaludvalget ønsker at støtte nye offentligt tilgængelige projekter eller arrangementer, der henvender sig bydelens borgere, og som har til formål at udvikle Indre By. Støtten kan anvendes i opstartsfasen til finansiering af ideudvikling og styrkelse af livsmulighederne i Indre By.
   
 • Events
  Indre By Lokaludvalg ønsker at støtte opsigtsvækkende, overraskende, anderledes og identitetsskabende aktiviteter i og for bydelen – og som afholdes i en længere periode.
   
 • Borgerinddragelse
  Indre By Lokaludvalg yder gerne støtte til afholdelse af borgermøder og udvikling af dialogfora om temaer og demokratifremmende aktiviteter, der retter sig mod borgere og brugere af bydelen, herunder borgerinddragelse i forbindelse med svar på høringer til de respektive forvaltninger i Københavns Kommune.
   
 • "Midlertidige byrum"
  Indre By Lokaludvalg støtter gerne kunstnere, foreninger, netværk, borgergrupper mv., som har ideer til brug af midlertidige byrum ved vejarbejder, på byggepladser o. l.
   
 • Særlige grupper / Udsatte grupper
  Indre By Lokaludvalg ønsker at støtte åbne arrangementer, som retter sig mod de udsatte grupper i bydelen, som kan have specielle behov, som ikke altid prioriteres højt. Det kan f.eks. være projekter for handicappede, børn, hjemløse, svagere pensionister, etniske minoriteter og midlertidige beboere i Indre By.

Aflevering af regnskab

Ansøgere, der får tilsagn om støtte fra lokaludvalgets pulje til et arrangement eller projekt, vil skulle aflevere et regnskab for anvendelsen af støtten senest 1 måned efter afslutningen af arrangementet / projektet, medmindre andet er aftalt med lokaludvalgets sekretariat. I udgangspunktet bortfalder tilsagnet om støtte, hvis den fastsatte frist for aflevering af regnskab ikke overholdes. Sammen med regnskabet ønskes en afrapportering - hvordan gik det, hvor mange kom der, ramte man målgruppen, hvad kom der ud af det osv. Ligeledes skal du sende fotos med fra dit arrangement eller projekt, som Indre By Lokaludvalg må anvende i sin kommunikation.

Afvisning af ansøgninger

Lokaludvalget har bemyndiget formanden til:

 • at afvise puljeansøgninger, der angår arrangementer eller projekter uden for Indre By Lokaludvalgs område.
 • at afvise puljeansøgninger, der angår projekter eller arrangementer, som vil være afholdt, når lokaludvalget skal tage stilling til ansøgningen.
 • at afvise puljeansøgninger, der er indkommet for sent i forhold til ansøgningsfristen.

Lokaludvalget orienteres om afvisningen.

 

Print retningslinjerne for støtte her